بهترین سبک آن است که در جهات مختلف اقدام به زدن ضربه نماید . استعداد درمبارزه و هماهنگ بودن ضربات در حالات کلاسیک جدا است ، همینطور استعداد افراد درهماهنگ نمودن تکنیکها لازم است . جایگزین کردن فرم کلاسیک و ذاتی آنها به مانند ایناست که نمی شود چند کیلو آب را بوسیله یک سطل کاغذی از زمین بلند کرد و یا به مانندموجودی بی جان است که بخواهد حرکت و زندگی را دوباره شروع کند که این غیر ممکن است . برای مبارزه کردن روش خاصی وجود ندارد و بجای اینکه بی اراده ضربه بزنیم باید باآگاهی مبارزه کرده و یک لحظه از آن بدور نباشیم .
روش نرم و سخت در مبارزه بسیارمهم است و روش نوینی که در حال حاضر است این است که بدن باید در حین زدن ضربه سفت ودر حال اتخاذ تصمیم و فکر کردن برای زدن ضربه باید آرام باشد . تمام اینها باید باانعطاف بدنی همراه باشد و کسانی که دارای انعطاف بدنی بیشتری هستند تحمل بیشترودرطول مبارزه کوشش بیشتری را میتوانند مبذول بدارند . بسیاری از استادان حالات کلاسیکو غیر حقیقی را به شاگردان خود میاموزند و حقیقتاً هنرآموزی جهت مبارزه پرورشنمیدهند . هر شخصی با استعداد و بدون انعطاف بدنی میتواند حالات و سبک کلاسیک رابیاموزد. این هنرفقط حالات و سفتی و نرمی بدن نیست ، بلکه باید حالات روانی را نیزپرورش داد . بعضی ها فقط با جسم شاگردان کار دارند و روح آنها را از نظر دورمیدارند . بیشتر هنر آموزان صرفاً تقلیدگر هستند و از ضربه ها و حالات دیگران تقلیدمینمایند که این تقلید ها باعث از بین رفتن نیروی ذاتی آنان میشود و آنها نخواهندتوانست از خود تکنیک و فنی را ابداع کنند .
هر فردی دویدن را باید یکی ازمهمترین قسمتهای تمرینات خویش قرار دهد . این عمل بدن را همیشه آماده نگاه میداردبطوریکه بروس لی روزانه بطور تقریب در حدود سه تا شش مایل را در فضای آزاد می دویدو تمرینات پا را نیز در حین دویدن انجام میداد . بروس لی مبتکر سبک جیت کان دو براین عقیده است که تنها راه دفاع شخصی و آموزش به افراد نزدیکتر شدن آنان بهوضعیتهای عالی بدنی است . بدن هر کدام از ما متفاوت است ، هر کدام از ما ممکن استبهترین حالات را بیاموزیم . به عقیده من بهتر شدن تکنیکها به خود شخص بستگی دارد ؛باید قدرت و توانایی اشخاص را مد نظر قرار داده و سپس به وی آموزش لازم و تکنیکآموخته شود . مثلاً زدن یک ضربه به پهلو با خم شدن اثر چندانی بر روی حریف نخواهدگذاشت . در جیت کان دو وضعیت فیزیکی بدن یکی از اساسی ترین چیزها است . اگر شما دروضعیت خوب بدنی نباشید نخواهید توانست تمرینات و مبارزات سخت را انجام دهید . بهنظر من بهترین تمرین دویدن است و شما میتوانید در طی روز، در ساعات مختلف و باوسایل کم آنرا انجام دهید . ساعاتی که شما جهت دویدن انتخاب مینمایید مهم نیست بلکهمدت دویدن مهم است . در آغاز باید به نرمی شروع به دویدن کرد و به تدریج بر سرعت آنبیافزائید ، در روزهای اولیه مسافت کوتاه و کم کم بر مدت و مسافت بیافزائید . تهیهجدولی جهت درج و چگونگی تمرینات برای هر فردی لازم است . کلیه تمرینات را در طولهفته و ماه میتوانید در آن ثبت نمایید . البته تمرینات مدرسه و دسته جمعی را نبایدجزو تمرینات شخصی به حساب آورد . مقصود از تمرین کردن و نرمش کردن و دنبال کردنآنها ، در اصل هرچه بهتر نگاه داشتن وضعیت بدنی است . تمرینات من ( بروس لی ) برروی سرعت ، چابکی ، قدرت ، قابلیت انعطاف ، دقت و متناسب کردن آنها با یکدیگر تأکیددارد و همچنین نظر خاصی بر قدرت و استراحت به اندازه کافی دارم .
اجازه دهید بهشما نکته ای را تذکر بدهم : وقتی شما خیلی خوب در تمرینات ظاهر میشوید ، این برایشما کافی نیست . به خاطر داشته باشید که بهترین حالات ، حالات طبیعی است و بهترینمبارزه ، مبارزه طبیعی است و تمرین فقط به معنای رسیدن به این مطلب است . دویدن راباید همیشه انجام دهید ؛ همچنین تمرین برای شکم ، نشستن و پا شدن ، بارفیکس و شنابسیار مؤثر و ضروری است و کسانی که هر کدام از این تمرینات را انجام ندهند ، دچاررکورد در آن قسمت از بدن شده و اندامی نامیزان خواهند داشت .
در هر تمرینی انجامضربات دفاعی و حمله ای به صورت آهسته به ما این شانس را میدهد که دفاع صحیح و ضربهصحیح را بیاموزیم . یک نفر مرد سریع هرگز نمی تواند با زدن ضربات تند در دفاع وحمله ماهر شود . یک نفر هر چقدر در خشکی تمرین شنا کند ، هرگز شنا را نخواهد آموختو بهترین تمرین برای شناگر شنا در آب است و بهترین تمرین برای جیت کان دو ، تمرینحقیقی مبارزه است . من (بروس لی ) به دستها و پاها و بدن مراجعه مینمایم که اینهاهمه برای یک رزمی کار به مانند ابزاری جهت تجارت هستند . دستها و پاها را بایدبتوان به سرعت و تندی در اختیار گرفت و بدن را نیز نرم کرد . همیشه در حین مبارزهیک پا بطور معمول باید در جلو قرار بگیرد . هیچگاه در مقابل حریف واقعی در صفر درجهنمی ایستیم . به خاطر داشته باشید که ضربه به ساق پای حریف هدف بسیار خوبی است .

نُه اصل مهم در هنگام مبارزه :
* آمادگی جسمانی : شما وقتی میتوانید به مبارزه بپردازید که بدنی آماده داشته باشید و بدنی آماده نمی شود مگر باتمرینات مداوم و این تمرینات مداوم علاقه و پشتکار می خواهد . یک رزمی کار بایدهمیشه با سستی فرسنگها فاصله داشته باشد .
* تمرکز فکر : وقتی وارد میدان مبارزهمی شوید باید تمام فکرتان را جمع کرده و فقط به مبارزه و حریف فکر کنید ، زیرا شمادر مقابل یک جسم بی جان نیستید ، کسی که در مقابل شماست یک ورزشکار می باشد و فکرمی کند و جسمی آماده دارد و ممکن است از یک لحظه غفلت شما استفاده کند و ضربه سختیبر شما وارد سازد .
* دید : دید در مبارزه یک اصل مهم بشمار میرود چرا که شما بادید خوب می توانید ضربه حریف را دفاع کرده و یا جا خالی بدهید و یا در یک لحظه بادیدی خوب می توانید ضربه سرنوشت ساز به قسمت حساس بدن حریف وارد سازید . شما میتوانید با تمرین بوسیله میت این اصل مهم را یاد بگیرید .
* ضربه زدن به قسمتهایحساس بدن حریف : از ضربه زدن بیهوده جداً بپرهیزید چون در صورت ادامه مسابقه خستهمی شوید . باید ضربه هایی که به حریف می زنید حساب شده باشند . یعنی به جای زدن دهضربه بیهوده سعی کنید یک ضربه کاری و مؤثر را بر قسمتهای حساس بدن حریف وارد کنیددر غیر این صورت مبارزه شما طولانی خواهد بود . و یا بهتر است در یک جمله بگویممبارزه باید نشأت گرفته از احساس شما باشد . همیشه بدنبال یاد گرفتن باشید .
* دفاع : همیشه باید گاردتان بسته باشد و آمادگی تغییر مکان داشته باشید و هر ضربهحریف باید به گارد بسته شما برخورد کند یا با تغییر مکان به شما برخورد نکند . بنابه گفته یکی از استادان دفاع بهترین حمله می باشد .
* مبارزه با تمام قدرت : مبارزه شما یا قراردادی می باشد و وقت معینی دارد و یا اینکه باید یکی ناک اوت شود . شما باید در هر صورت از تمامی قدرت و تکنیک خود برای انداختن حریف استفاده نماییدزیرا اگر چنین کاری را نکنید حریف استفاده کرده و شما را خواهد انداخت . شما بایدچنان عمل کنید که بعد از پایان مبارزه از فرط خستگی نتوانید روی پای خود بایستید .
* سرعت : سرعت بوجود آورنده قدرت می باشد . برای مثال اگر دو جسم هم وزن یکیبا سرعت زیاد و دیگری با سرعتی اندک به کیسه بکس اصابت کنند ، جسمی که سرعت زیادداشته کیسه را بیشتر تکان می دهد پس سرعت در مبارزه بسیار مفید می باشد و ضربه ایکه با سرعت زیاد اصابت نماید تأثیر به مراتب زیادتری خواهد داشت .
* کیاب : کیابیعنی دادن هوا به بیرون همراه با صدا در موقع زدن ضربه . کیاب دو خاصیت مفید دارد ،یکی قدرت می آورد و دیگری حواس حریف را پرت نموده و در نتیجه برای شما موقعیت ضربهزدن را فراهم می نماید .
* رقص پا : همیشه باید مانند یک کشتی که در دریایطوفانی متلاتم می باشد تغییر مکان داده و موقعیت ضربه زدن را از حریف سلب نمایید . شما با رقص پا لحظه ای در سمت راست حریف و لحظه ای در سمت چپ و در یک لحظه در مقابلحریف خواهید بود و با این عمل حریف نمی تواند ضربه ای به طرف شما پرتاب نماید و اگرهم پرتابی انجام گیرد به شما اصابت نمی کند .


وسایل مورد نیاز جهت تمرین  :   
کیسه سرعت ( گلابی ) : از این وسیله جهت افزایش نیروی دست و سرعت جابجاییاستفاده می شود . همچنین این وسیله به شما طرز زدن ضربه های مستقیم را یاد می دهد وآن به این گونه است که هر ضربه ای به صورت مستقیم به گلابی وارد شود گلابی به سمتشما باز می گردد در غیر این صورت خیر . به طور کلی سرعت عمل و سرعت در تغییر مکانرا می توان توسط این دستگاه افزایش داد .
صفحه چرمی : صفحه چرم در تقویت نوکانگشتان دست بسیار مؤثر است بطوری که باید انگشتان را در چرم فرو کرد و چرم رابوسیله انگشتان سوراخ کرد ( البته نباید انگشتان را زخم کرد ) .( این تمرین جهت زدنضربات به چشم حریف است).
دستکش سنگین : از دستکشهای سنگین و محکم جهت سفت ومحکم کردن ساعدها استفاده می شود .
میت :  زدن ضربات به یک بالشتک چرمی ( میت ( در حال حرکت به شما این امکان را می دهد که دید خود و سرعت خویش را در جهت زدنضرباتی به حریف در حرکت توسعه دهید . کسی که میت را در دست دارد باید با سرعت پس ازوارد شدن ضربه از طرف شما به میت ، آنرا به جای اولیه خود باز گرداند .
کیسهپنبه ای و کیسه بوکس : این کیسه ها جهت وارد نمودن ضربات دست و پا مورد استفادهقرار می گیرند . از این کیسه جهت تمرین ضربات پا و جهت وقت گیری و زمان ضربات نیزاستفاده می شود و با آن می توان علاوه بر ضربه صحیح ، زمان و فاصله را نسبت به حریفواقعی اندازه گیری و تمرین نمود .
کیسه سنگین : کیسه سنگین را می توان جهت زدنضربات سنگین و محکم مورد استفاده قرار داد . زدن ضربات متوالی جهت جلوگیری ازبازگشت کیسه به حالت اولیه این امکان را می دهد که پاها سبک شده و با پا بتوانضربات متوالی به حریف نواخت .
کیسه های چرمی و چهارگوش : برای تمرین ضرباتمستقیم و توسعه نفوذ آن در بدن حریف می توانید از این وسیله که در آن قدری شن وماسه و غیره ریخته شده است و به جای محکمی نصب گردیده استفاده کنید . این کیسه هاسبب با قدرت تر شدن ضربات دست می گردند و همچنین احساس زدن ضربه به بدن حریف را بهشما می دهند ( ضربات پا را نیز می توان با این کیسه تمرین کرد) .


برچسب‌ها: شناخت بهترین سبک
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۰ساعت 23:58  توسط سید محمد موسوی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
با سلام خدمت شما دوستان
اینجانب سیدمحمد موسوی نماینده جیت کان دو شهرستان فریدن هستم .
شماره تماس : 3063 973 0913

پیوندهای روزانه
آپلود رایگان و نامحدود
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
اردیبهشت ۱۳۹۴
فروردین ۱۳۹۴
اسفند ۱۳۹۳
بهمن ۱۳۹۳
آبان ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
مرداد ۱۳۹۳
تیر ۱۳۹۳
خرداد ۱۳۹۳
اردیبهشت ۱۳۹۳
فروردین ۱۳۹۳
اسفند ۱۳۹۲
بهمن ۱۳۹۲
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
مرداد ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
آرشیو موضوعی
نمایندگان فعال استان ها
اساتید جیت کان دو استان
اخبار
گالری تصاویر
استاژها و آزمون ها
مسابقات
آموزش جیت کان دو
آموزشی
هنر رزمی
ثبت نام در باشگاه
پیوندها
سایت استاد کوه کمری
سایت جیت کان دو اصفهان
سایت فدراسیون ووشو
سایت هیئت ووشو استان
ابزاردقیق و اتوماسیون
سید حمید موسوی
مهرنگار
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM